Prywatność

Klauzula Informacyjna PharmaTeam Doradztwo

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez PharmaTeam Doradztwo Biznesowe

 1. Administratorem danych osobowych jest PharmaTeam Doradztwo Agnieszka Raczko-Wojczyszyn z siedzibą w 98-100 Łask, Rokitnica 43, zarejestrowaną pod numerem NIP 831-120-58-95
 2. We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Agnieszką Raczko-Wojczyszyn poprzez adres email: agnieszka.wojczyszyn@pharmateam.pl lub listownie na adres 98-100 Łask; Rokitnica  43.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z:
  1. realizacją umów o współpracy w zakresie niezbędnym do ich realizacji, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r (RODO) art.6 ust.1 lit. b, w tym w zakresie podmiotów współpracujących
  2. realizacją obowiązków wynikających z prawa, tj. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  3. dochodzeniem roszczeń lub obroną przed ewentualnymi roszczeniami – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed  roszczeniami wobec administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w  szczególności Kodeksem Cywilnym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Administrator nie przewiduje innego udostępniania danych osobowych niż w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa oraz w sytuacjach powierzenia danych podmiotom udostępniających hosting poczty elektronicznej, świadczącym usługi outsourcingu lub doradztwa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane:
  1. przez okres obowiązywania umów o współpracy
  2. do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, tj. 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę.
  3. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń
 6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, prawo złożenia skargi w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, ze względu swoją szczególną sytuację, w przypadkach kiedy Państwa dane są  przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PharmaTeam Doradztwo.
 7. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.